آکادمی محمد علائی ، هوشمندی فرد تا کسب و کار

یک مربی کسب و کار می تواند به صاحبان و مدیران کسب و کار کمک کند تا شبکه های حرفه ای خود را گسترش دهند و ارجاع های بیشتری برای کسب و کار خود ایجاد کنند.