آکادمی محمد علائی ، هوشمندی فرد تا کسب و کار

یک مربی کسب و کار می تواند به رهبران در همه سطوح کمک کند تا مهارت های رهبری خود را بهبود بخشند، مانند ارتباطات، تفویض اختیار و تیم سازی.