آکادمی محمد علائی ، هوشمندی فرد تا کسب و کار

یک مربی کسب و کار می تواند به کارآفرینان کمک کند تا یک استراتژی روشن و موثر برای رشد کسب و کار خود ایجاد کنند. این ممکن است شامل شناسایی بازارهای هدف، تعیین اهداف و ایجاد برنامه ای برای دستیابی به آن اهداف باشد.